Meble dla przedszkola, szkoły, biura. Elementy wyposażenia, sprzęt sportowy.

Pobierz Flash Player Uwaga: Do prawidłowego odbioru witryny wymagany jest Flash Player w wersji 8 lub późniejszej

O firmie / RODO

PHU „ATUS” ul. Piotrkowska 31, 42-202 Częstochowa                          Częstochowa, 24.05.2018r.

                                                      KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku zbierania danych osobowych w związku z korzystaniem
z usług, realizując obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
przekazujemy poniższe informacje.

Administratorem danych osobowych jest PHU „ATUS”, ul. Piotrkowska 31, 42-202 Częstochowa,
e-mail: info@phu-atus.com.pl reprezentowanym przez Jana Gontkowskiego
(zwanego dalej Administratorem).

      Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
- dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo są stroną lub
do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Administratorze ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

- wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży oraz innych dokumentów
- rozpatrywanie reklamacji
- wystawianie dokumentów handlowych oraz dokumentów z tym związanych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane:

1) podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych
2) operatorom dostarczającym przesyłki kurierskie i pocztę
3) podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych
    z prowadzoną działalnością, w tym dostawcom rozwiązań i usług IT
    oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe.

Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy, zamówienia lub kontraktu jest równoznaczne
ze zgodą powierzającego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w tym zakresie
Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez cały czas, przez który
umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w przypadkach gdy dane
    te przestaną być potrzebne do realizacji określonych powyżej celów ich przetwarzania, a także
    jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia
    danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego
4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
    w Polsce, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


< powrót na stronę główną

Aktualne promocje i nowości w ofercieAktualne promocje i nowości w ofercie

Nazwa promocji 1      

Ostatnie wydarzeniaOstatnie wydarzenia16.05.2017 r.

czytaj dalej ...